Vijesti

Zavod za pravnu pomoć Zenica uštedio građanima oko 400.000 KM

Kantonalni zavod za pravnu pomoć pružao je usluge i centrima za socijalni rad u postdupcima oređivanja privremenog zastkupnika i staratelja za posebne slučajeve. Direktorica Moćević istakla je sljedeće:

  • Aktivnostima Zavoda postignuta je bolja pravna zaštita siromašnih kategorija društva kao korisnika besplatne pravne pomoći kao i na podizanju svijesti ljudi i institucija o važnosti ravnopravnog i nesmetanog pristupa pravdi. S obzirom da uposlenici Zavoda svakodnevno kroz svoj rad dolaze do raznih spoznaja i informacija, u prilici su da sugerišu načine rješavanja pojedinih negativnih pojava u našem društvu, kao što je maloljetnička delikvencija, ovisnosti o drogama, nasilje u porodici kao i o drugim pojavama. Na kraju, bitno je napomenuti i to da su aktivnostima Zavoda u 2012. godini ostvarene uštede u iznosu od 397.043 KM što je suma koju bi advokati naplatili građanima da ih nisu zastupali djelatnici ovog Zavoda.

Mreža za koordinaciju pružalaca besplatne pravne pomoći u BiH je osnovana u okviru UNDP-ovog projekta Pristup pravdi koju čine državne agencije i organizacije civilnog društva koje aktivno djeluju u oblasti besplatne pravne pomoći.

Aktivnosti Mreže pružalaca besplatne pravne pomoći

Kontakt

Adresa:
Kočevska čikma 1,
72000 Zenica
E-pošta

Telefon:
+387 (0)32 407 792
+387 (0)32 201 670

Fax:
+387 (0)32 201 671