Vijesti

Pristup pravdi jednak za sve - otvoren Centar za ljudska prava u Mostaru

Svečanim otvaranjem Centra za ljudska prava od danas je građanima Mostara, koji prema svom imovinskom stanju nisu u mogućnosti da ostvare pravo na sudsku zaštitu, omogućena adekvatna zaštita njihovih prava i jednak pristup pravdi.

"Zahvaljujući projektu Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini „Pristup pravdi: Suočavanje sa prošlošću i izgradnja povjerenja za budućnost”, Centar za ljudska prava u Mostaru je dobio potpuno renoviran i opremljen prostor za rad, edukaciju osoblja, web stranicu, ELAS bazu podataka za elektronsko vodenje predmeta. Sve navedeno bitno doprinosi efikasnosti u radu i poboljšanju kvaliteta u pružanju usluga besplatne pravne pomoći za socijalno ugrožene kategorije." izjavila je doc. dr Rebeka Kotlo, izvršna direktorica Centra za ljudska prava u Mostaru.

Opširnije...

HuriLab - inovativni kamp za promociju prava i sloboda

Da li ste razmišljali kako unaprijediti stanje ljudskih prava u našoj zemlji? Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), zajedno sa svojim partnerima Vas poziva da se prijavite na Kamp društvenih inovacija, HuriLab http://hurilab.org/, gdje vaše ideje postaju stvarnost.

HuriLab okuplja razne skupine:štrebere, problematične, programere, dizajnere ili organizatore kako bi potpomogli razvoj ljudskih prava upotrebom tehnologija, doprinoseći rješavanju društvenih problema izgradnjom internet i mobilnih solucija.

Opširnije...

Zavod za pravnu pomoć Zenica uštedio građanima oko 400.000 KM

Na svojoj 103. sjednici Vlada Kantona usvojila je, između ostalog, i Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pravnu pomoć Zenica u 2012. godini. Azra Moćević, direktorica Zavoda kazala je da su u 2012. godini besplatnu pravnu pomoć pružili svim građanima koji su im se obratili, a njih je bilo ukupno 2.839  i to: za davanje pravnih savjeta, sastavljanje različitih pravnih podnesaka, prigovora, prijava, te zastupanje stranaka u svim postupcima pred sudovima i drugim organima Kantona. Osim toga, djelatnici Zavoda bavili su se i odbranom i zastupanjem u krivičnom i prekršajnom postupku punoljetnih i maloljetnih lica, a najčešći klijenti Zavoda bili su penzioneri, nezaposleni, korisnici socijalne pomoći, djeca bez roditeljskog staranja, djeca i supruge šehida i poginulih boraca, kao i ratni vojni invalidi, otpušteni radnici, civilne žrtve rata kao i svi oni koji nemaju novčana sredstva da plate advokata. Na osnovu zahtjeva građana, formirano je 799 predmeta, tako da su uposlenici Zavoda u svojstvu branioca i punomoćnika učestvovali u 665 suđenja, od čega su se 583 suđenja odnosila na krivični posptupak i 82 rasprave obavljene su u parničnom postupku.

Opširnije...

Uspostavljena veza davalaca besplatne pravne pomoći

Mreža pružaoca besplatne pravne pomoći u BiH je danas osnovana zajedničkim potpisivanjem Sporazuma o razumijevanju između 11 organizacija koje ove usluge pružaju širom Bosne i Hercegovine. Zahvaljujući podršci UNDP-a kroz projekat „Pristup pravdi - Suočavanje sa prošlošću i izgradnja povjerenja za budućnost“, koji finansiraju UN Biro za prevenciju kriza i oporavak, Vlada Švajcarske i UNDP, učinjen je prvi veliki korak ka organiziranom multi-institucionalnom pristupu razmatranju pitanja od zajedničkog interesa svih pružaoca besplatne pravne pomoći.

Opširnije...

Mreža za koordinaciju pružalaca besplatne pravne pomoći u BiH je osnovana u okviru UNDP-ovog projekta Pristup pravdi koju čine državne agencije i organizacije civilnog društva koje aktivno djeluju u oblasti besplatne pravne pomoći.

Aktivnosti Mreže pružalaca besplatne pravne pomoći

Kontakt

Adresa:
Kočevska čikma 1,
72000 Zenica
E-pošta

Telefon:
+387 (0)32 407 792
+387 (0)32 201 670

Fax:
+387 (0)32 201 671