Nadležnost Zavoda

Nadležnost zavoda

Kantonalni zavod za pravnu pomoć je samostalna kantonalna ustanova sa sjedištem u Zenici koja je nadležna da pruža pravnu pomoć licima lošeg imovinskog stanja na teritoriji kantona, u skladu sa Zakonom o Kantonalnom zavodu za pravnu pomoć.

Zastupnici Zavoda preduzimaju radnje pred Općinskim sudovima na području kantona, Kantonalnim sudom, Kantonalnim tužilaštvom i drugim organima, te učestvuje u svim fazama postupka u skladu sa zakonom.

Mreža za koordinaciju pružalaca besplatne pravne pomoći u BiH je osnovana u okviru UNDP-ovog projekta Pristup pravdi koju čine državne agencije i organizacije civilnog društva koje aktivno djeluju u oblasti besplatne pravne pomoći.

Aktivnosti Mreže pružalaca besplatne pravne pomoći

Kontakt

Adresa:
Kočevska čikma 1,
72000 Zenica
E-pošta

Telefon:
+387 (0)32 407 792
+387 (0)32 201 670

Fax:
+387 (0)32 201 671