Dužnosti pravnih zastupnika

Dužnosti pravnih zastupnika kao branioca

  • Pravni zastupnici su dužni pružati pravnu pomoć savjesno i stručno u skladu s ustavom, zakonom i drugim propisima.
  • Pravni zastupnici su dužni čuvati kao službenu tajnu sve što su saznali ili im je stranka povjerila, izuzev ako su u svojstvu branioca oslobođeni ove obaveze na osnovu izričitog, ili prećutnog odobrenja stranke.
  • Pravni zastupnici Zavoda kao branioci tokom krivičnog postupka moraju, zastupajući lice lišeno slobode, odnosno osumnjičenog ili optuženog, poduzimati sve neophodne radnje u cilju utvrđivanja činjenica i prikupljanja dokaza koji idu u korist lica koje brane, kao i zaštite njihovih prava. Prava i dužnosti pravnih zastupnika kao branioca ne prestaju u slučaju opoziva, sve dok ih sudija odnosno vijeće ne razriješe te dužnosti.
  • Pravni zastupnici su dužni informisati stranku o poduzetim radnjama u postupku i o svim drugim činjenicama relevantnim za tok i ishod konkretnog postupka.

Mreža za koordinaciju pružalaca besplatne pravne pomoći u BiH je osnovana u okviru UNDP-ovog projekta Pristup pravdi koju čine državne agencije i organizacije civilnog društva koje aktivno djeluju u oblasti besplatne pravne pomoći.

Aktivnosti Mreže pružalaca besplatne pravne pomoći

Kontakt

Adresa:
Kočevska čikma 1,
72000 Zenica
E-pošta

Telefon:
+387 (0)32 407 792
+387 (0)32 201 670

Fax:
+387 (0)32 201 671