Korisnici pravne pomoći

Ko su korisnici besplatne pravne pomoći

  • korisnici stalne socijalne pomoći,
  • djeca bez oba roditelja,
  • bračni odnosno vanbračni drugovi bez djece u predmetima nasljeđivanja, a čija novčana primanja ne prelaze vidinu minimalne penzije,
  • druga lica za koja direktor Zavoda, na njihov zahtjev, ocijeni da nemaju sredstva, niti mogućnosti dobijanja zajma ili drugih sredstava da plate advokata i snose sve ostale troškove zastupanja, bez štete za nužno izdržavanje sebe i svoje porodice, kao i
  • lica za koja sud, na njihov zahtjev, u krivičnom postupku ocijeni da prema svom imovinskom stanju ne mogu snositi troškove odbrane.

Mreža za koordinaciju pružalaca besplatne pravne pomoći u BiH je osnovana u okviru UNDP-ovog projekta Pristup pravdi koju čine državne agencije i organizacije civilnog društva koje aktivno djeluju u oblasti besplatne pravne pomoći.

Aktivnosti Mreže pružalaca besplatne pravne pomoći

Kontakt

Adresa:
Kočevska čikma 1,
72000 Zenica
E-pošta

Telefon:
+387 (0)32 407 792
+387 (0)32 201 670

Fax:
+387 (0)32 201 671