Ko je lošeg imovinskog stanja

Ko se smatra licem lošeg imovinskog stanja

Kao lice lošeg imovinskog stanja smatra se lice koje, prema svom i općem imovinskom stanju, nema sredstava, niti mogućnosti dobijanja zajma ili drugih sredstava da plate advokata i snose sve ostale troškove zastupanja, bez štete za nužno izdržavanje sebe i svoje porodice.

Mreža za koordinaciju pružalaca besplatne pravne pomoći u BiH je osnovana u okviru UNDP-ovog projekta Pristup pravdi koju čine državne agencije i organizacije civilnog društva koje aktivno djeluju u oblasti besplatne pravne pomoći.

Aktivnosti Mreže pružalaca besplatne pravne pomoći

Kontakt

Adresa:
Kočevska čikma 1,
72000 Zenica
E-pošta

Telefon:
+387 (0)32 407 792
+387 (0)32 201 670

Fax:
+387 (0)32 201 671