Dokaz lošeg imovnog stanja

Kako se dokazuje loše imovinsko stanje

  • potvrdom centra za socijalni rad ili nadležne općinske službe socijalnog staranja,

uvjerenjem poreske uprave i
izjavom o porodičnoj i materijalnoj situaciji

Potrebno je predati original, ili ovjerenu kopiju ovih dokumenata.

Mreža za koordinaciju pružalaca besplatne pravne pomoći u BiH je osnovana u okviru UNDP-ovog projekta Pristup pravdi koju čine državne agencije i organizacije civilnog društva koje aktivno djeluju u oblasti besplatne pravne pomoći.

Aktivnosti Mreže pružalaca besplatne pravne pomoći

Kontakt

Adresa:
Kočevska čikma 1,
72000 Zenica
E-pošta

Telefon:
+387 (0)32 407 792
+387 (0)32 201 670

Fax:
+387 (0)32 201 671