Pravna pomoć pruža se u vidu

Pravna pomoć pruža se u vidu

  • davanja pravnih savjeta,
  • sastavljanja različitih pravnih podnesaka (tužbe, žalbe, molbe, zahtjevi, predstavke, prigovori, prijedlozi, krivične prijave, vanredni pravni lijekovi, apelacije i drugo),
  • zastupanja stranaka u svim parničnim, upravnim i ostalim postupcima pred sudovima i drugim organima Zeničko-dobojskog kantona,
  • odbrana i zastupanja u krivičnom postupku punoljetnih i maloljetnih lica - branioci-punomoćnici Zavoda zastupaju stranke u krivičnim i parničnim postupcima pred svim sudovima na području Zeničko-dobojskog kantona, Kantonalnim sudom i Kantonalnim tužilaštvom, kao i pred Vrhovnim sudom FBiH, kada su branioci Zavoda rješenjem Kantonalnog suda u Zenici postavljeni za branioca optuženom i
  • pružanja i drugih oblika pravne pomoći fizičkim licima kako bi se zaštitila njihova prava i interesi.


Navedene usluge pravne pomoći korisnicima pružaju branioci/punomoćnici bez naknade ako zakonom nije drugačije propisano.

Mreža za koordinaciju pružalaca besplatne pravne pomoći u BiH je osnovana u okviru UNDP-ovog projekta Pristup pravdi koju čine državne agencije i organizacije civilnog društva koje aktivno djeluju u oblasti besplatne pravne pomoći.

Aktivnosti Mreže pružalaca besplatne pravne pomoći

Kontakt

Adresa:
Kočevska čikma 1,
72000 Zenica
E-pošta

Telefon:
+387 (0)32 407 792
+387 (0)32 201 670

Fax:
+387 (0)32 201 671