Djelokrug rada

Djelokrug rada

Pravna pomoć pruža se u vidu

Davanja pravnih savjeta, sastavljanja različitih pravnih podnesaka - tužbe, žalbe, molbe, zahtjevi, predstavke, prigovori, prijedlozi, krivične prijave, vanredni pravni lijekovi, apelacije i drugo, zastupanja stranaka u svim postupcima...

Opširnije...

Kako se dokazuje loše imovinsko stanje

potvrdom centra za socijalni rad ili nadležne općinske službe socijalnog staranja, uvjerenjem poreske uprave i izjavom o porodičnoj i materijalnoj situaciji. Potrebno je predati original, ili ovjerenu kopiju ovih dokumenata.

Opširnije...

Dužnosti pravnih zastupnika kao branioca

Pravni zastupnici su dužni pružati pravnu pomoć savjesno i stručno u skladu s ustavom, zakonom i drugim propisima. Pravni zastupnici su dužni čuvati kao službenu tajnu sve što su saznali ili im je stranka povjerila, izuzev ako su u svojstvu branioca...

Opširnije...

Ko se smatra licem lošeg imovinskog stanja

Kao lice lošeg imovinskog stanja smatra se lice koje, prema svom i općem imovinskom stanju, nema sredstava, niti mogućnosti dobijanja zajma ili drugih sredstava da plate advokata i snose sve ostale troškove zastupanja...

Opširnije...

Nadležnost zavoda

Kantonalni zavod za pravnu pomoć je samostalna kantonalna ustanova sa sjedištem u Zenici koja je nadležna da pruža pravnu pomoć licima lošeg imovinskog stanja na teritoriji kantona, u skladu sa Zakonom o Kantonalnom zavodu za pravnu pomoć.

Opširnije...

Ko su korisnici besplatne pravne pomoći

Korisnici stalne socijalne pomoći, djeca bez oba roditelja, bračni odnosno vanbračni drugovi bez djece u  predmetima nasljeđivanja, a čija novčana primanja ne prelaze vidinu minimalne penzije, druga lica za koja direktor Zavoda, na njihov zahtjev, ocijeni da...

Opširnije...

Zahtjev za postavljanje branioca zbog slabog imovinskog stanja

O zahtjevu za postavljanje branioca odlučuje branilac/punomoćnik Zavoda nakon prethodno obavljenog intervjua sa podnosiocem zahtjeva radi dobivanja osnovnih informacija o socijalnom statusu podnosioca zahtjeva i drugih podataka kojim se utvrđuje...

Opširnije...

Mreža za koordinaciju pružalaca besplatne pravne pomoći u BiH je osnovana u okviru UNDP-ovog projekta Pristup pravdi koju čine državne agencije i organizacije civilnog društva koje aktivno djeluju u oblasti besplatne pravne pomoći.

Aktivnosti Mreže pružalaca besplatne pravne pomoći

Kontakt

Adresa:
Kočevska čikma 1,
72000 Zenica
E-pošta

Telefon:
+387 (0)32 407 792
+387 (0)32 201 670

Fax:
+387 (0)32 201 671